กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติในธุรกิจ บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยนำพาสมาชิกอินดีมไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจอินดีมนั้น ก็คือการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณที่อินดีมกำหนดไว้

การดำเนินธุรกิจอินดีมอย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง

เนื่องจากอินดีมเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่สมาชิกอินดีมและครอบครัว รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจอินดีมต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอินดีมอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่สมาชิกอินดีมโดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่สมาชิกอินดีมพึงให้ความสำคัญ และศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจอินดีมของแต่ละคนมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไป

 1. พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา

  กฎจรรยาบรรณหลักของสมาชิกอินดีม คือ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” กฎจรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกอินดีมทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ และระเบียบ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำ และจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการลงโทษ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นสมาชิกของคุณ

 2. อย่าให้การสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  ผู้สมัครเป็นสมาชิกอินดีมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองเซ็น ยินยอมและจะต้องมีความรับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน

 3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากการทำธุรกิจอินดีม

  สมาชิกอินดีมทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของอินดีมอย่างชัดเจน ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้า ต้องไม่พูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจอินดีมมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นการทำงานด้วยความมานะอุตสาหะ

 4. อย่าพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

  สมาชิกอินดีมทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ กล่าวถึงคุณลักษณะและ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อหรือบนฉลากบรรจุภัณฑ์ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 5. ไม่ทอดทิ้งสมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลัง

  จงให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจให้กับ สมาชิกและลูกค้า

 6. อย่าขายตัดราคา

  สมาชิกอินดีมทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของอินดีมให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีกตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของอินดีมทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่สมาชิกอินดีม ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่น ๆ

 7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยน หรือโยกย้ายสายงาน

  สมาชิกอินดีมทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของสมาชิกอินดีม ดังนั้นสมาชิกอินดีมจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือลาออกจาก องค์กรธุรกิจอินดีมเดิมเพื่อมาสมัครกับองค์กรธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงการเสนอให้นำชื่อ บุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม ถ้าหากบริษัทตรวจพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่าย ชักชวนให้เปลี่ยนหรือโยกย้ายสายงาน ผู้แนะนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวจะถูกล็อครหัส ระงับ การทำธุรกรรมใด ๆ ในระบบเป็นระยะเวลา 60 วัน ส่วนรหัสที่นำมาวางต่อในสายงานดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกโดยทันที

 8. หากจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ

  จงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่สมาชิกอินดีมใน องค์กรของคุณ สิทธิในการให้การสปอนเซอร์แก่ผู้อื่นนั้นหมายรวมถึงหน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึกอบรม ให้ กำลังใจต่อสมาชิกอินดีม ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมและการจัดประชุม

 9. ต้องไม่ขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์อินดีมในร้านค้า หรืองานแสดงสินค้า ฯลฯ

  ธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจขายตรง การขายที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของอินดีมคือ การขายตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงในร้านค้าปลีก, งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิด การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มของสมาชิกอินดีม

 10. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิกอินดีมเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของอินดีม

  สมาชิกอินดีมต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ของอินดีม ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้สมาชิกอินดีมช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับ สมาชิกอินดีมคนอื่น ๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของอินดีมที่ได้รับ อนุญาตแล้ว

 11. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้าของอินดีม

  สมาชิกอินดีมต้องไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของอินดีม ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใด ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความ เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ สมาชิกอินดีมต้องขออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อนการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

 12. การประกอบธุรกิจขายตรงอื่น ๆ

  สมาชิกอินดีมจะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่น หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่อินดีม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัท ฯ

 13. การสมัครสมาชิกมากกว่า 1 รหัส ผู้แนะนำจะต้องเป็นรหัสของตัวเองเท่านั้น

  หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการสมัครดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ทางบริษัทฯ ขอทำการยกเลิก รหัสนั้น ๆ โดยทันที ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีดังกล่าวอย่างความเคร่งครัด

การกระทำของสมาชิกที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ

 • สมาชิกอินดีมฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 • สมาชิกอินดีมกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • สมาชิกอินดีมกระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการ สร้างธุรกิจอินดีม ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่ องค์กรสมาชิกอินดีมโดยรวม
 • สมาชิกอินดีมได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิกอินดีม หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อ ประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดนำมาซึ่งความเสียหายต่อ บริษัทฯ และสมาชิกโดยรวม

การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ

 • การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของสมาชิกอินดีมใด ๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสสมาชิกของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมาย ร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียนจะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ)
 • ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ (ในบางกรณีผู้ที่ถูก ร้องเรียนอาจถูกระงับการทำธุรกรรมใดๆ ในระบบเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ มีจดหมายชี้แจง กลับมาที่บริษัทฯ)
 • หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้าง หรือสร้างความ เดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับ รหัสสมาชิก ซึ่งสถานะในองค์กรจะแสดงเป็น “ล็อครหัสสมาชิก” และการทำธุรกรรมของสมาชิก อินดีมที่กระทำการและหรือรวมทั้งองค์กรธุรกิจอินดีม ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขต และความ รุนแรงของการกระทำผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
 • มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง, การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วม การสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ (Star Ranking), การปรับลดตำแหน่งทางธุรกิจ (Business Title), การงดต่ออายุสมาชิกภาพ, การงดดำรงคุณสมบัติประจำเดือน (งดการซื้อซ้ำ), การเพิกถอนสมาชิกภาพอินดีม รวมถึงมาตรการลงโทษอื่น ๆ ที่อาจ เพิ่มเติมในภายหลัง

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกอินดีม (Terminate)

การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุด และระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกอินดีมของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกอินดีมที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกอินดีม (Terminate) ได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกอินดีมให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการสมัคร
 2. สมาชิกอินดีมรบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรสมาชิกอินดีม ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานคนอื่น
 3. สมาชิกอินดีมให้ร้ายหรือทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ อย่างที่ไม่ สามารถแก้ไขได้
 4. สมาชิกอินดีมแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และ ไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
 5. สมาชิกอินดีมฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น ประกาศมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564
 6. สมาชิกอินดีมฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติเกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน
 7. ** บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกอินดีม(Terminate)**

การลาออกจากการเป็นสมาชิกอินดีม

 1. สมาชิกอินดีมสามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นสมาชิกอินดีม โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ใน การลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มายังบริษัทฯ
 2. สมาชิกอินดีมขอลาออกจากการเป็นสมาชิกอินดีมแล้ว จะสามารถยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกอินดีมใหม่ ได้อีกครั้ง หลังจากครบ 90 วันนับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัคร เป็นสมาชิกอินดีมทุกกรณี
 3. ประกาศมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564
0